Industrial visit at Shree Chalthana Vibhag, Khand Udyog, Sahakari Mandli Limited on 5th Feb. 2019